Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: http://www.r-to-b.be.

Roots-to-Bridges Recovery stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op www.r-to.b.be (hierna de “Site”), de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Roots-to-Bridges Recovery.

De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke persoon of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enerlei wijze met de Site communiceert.

Als zodanig, Roots-to-Bridges Recovery bepaald alle technische, juridische en organissatoriwche middelelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers. Roots-to-Bridges Recovery verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de wet van 30 julie betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Wet”) en de Verordering (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95’46/EG (hierna “Verordering”).

Roots-to-Bridges Recovery is vrij om een natuurlijke persoon of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de :Onderaannemer”). In voorkomend geval, Roots-to-Bridges Recovery verbindt zich ertoe een Onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van de persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet rn de Verordering.

Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de Site, dat Roots-to-Bridges Recovery stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op www.r-to.b.be (hierna de “Site”), de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Roots-to-Bridges Recovery verzamelt en verwerkt, in overeen stemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid, de volgende persoonsgegevens.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als de Gebruiker reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als de Gebruiker een geregistreerde gebruiker is en afbeeldingen naar de site upload, moet hij voorkomen dat hij afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer de Gebruiker een reactie achterlaat op onze site, kkan hij aangeven of zijn naam, zijn e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor zijn gemak zodat hij deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien de Gebruiker onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra hij zijn browser sluit.

Zodra de Gebruiker inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met zijn login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra hij uitlogt van zijn account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer de Gebruiker een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door zijn browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat hij heeft bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op de Site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over de Gebruiker verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en zijn interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als hij een account heeft en ingelogd is op die website.

Toestemmingen

Door de toegang tot de en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke. geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezenen gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

Toestemming wordt gegeven door de positieve behandeling waarmee de Gebruiker het vakje voor het privacybeleid in hyperlink heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met Roots-to-Bridges Recovery. Elke overeenkomst die Roots-to-Bridges Recovery en een Gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de Site is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkinsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes. zijn/haar persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt die hij/zij op de Site of in verband met de diensten die worden aangeboden door Roots-to-Bridges Recovery voor de vermelde doeleinden.

Analytics

Overeenkomstigartikel 13, lid 2, van de Verordering en de Wet bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Wanneer de Gebruiker een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor de Gebruiker die geregistreerd is op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle Gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als de Gebruiker een account heeft op deze site of hij heeft reacties achter gelaten, kan hij verzoeken om een exportbestand van zijn/haar persoonlijke gegevens die we van hem/haar hebben, inclusief alle gegevens die hij/zij ons opgegeven heeft. Hij/zij kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van hem/haar hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenenen door een bericht per e-mail te sturen naar volgend adres:eric@r-to-b.be. vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart.

a. Recht va toegang

In overeenstemming met artikel 15 van de Verordering, Roots-to-Bridges Recovery gagandeert het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens, De Gebruiker heeft het recht op toegang tot deze gegevens en de volgende informatie:

  • de betrokken categorieën persoonsgegevens.
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers gevestigd in derde landen of internationale organisaties.
  • Indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgesteld.
  • Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met name inbreng van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de Verordening en ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene.

De Verwerkingsverantwoordelijke ka een redelijke vergoeding eisen op basis van de administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker worden opgevraagd.

Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs elektronische weg (bv. via e-mailadres) indient, worden de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

De kopie van zijn gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de Gebruiker worden meegedeeld.

b. Recht op rectificatie

Roots-to-Bridges Recovery garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van de persoonsgegevens aan de Gebruiker.

Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te alle tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval de aanvraag kan worden gericht aan Roots-to-Bridges Recovery.

c. Recht op uitwissing

De Gebruiker heeft het recht om in de artikel17 van de Verordening genoemde gevallen zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen.

Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van vorig lid verplicht is deze te wissen, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waardoor technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene door deze voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht om het verband met dergelijke persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan te wissen.

De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is:

  • de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie te voldoen aan een wettelijk verplichting tot verwerking krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waarvoor de verwerkinsverantwoordelijke ressorteert, of een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren.
  • De vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de verwerking ervan, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkenen informatie over deze ontvangers indien betrokkene daarop verzoekt.

d. Recht om de verwerking te beperken

De Gebruiker heeft het recht op een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens in de in artikel 19 van de Verordening genoemde gevallen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening hebben Gebruikers recht om ven Roots-to-Bridges Recovery hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen.

Het recht op gegevensportabiliteit heeft geen invloed op het recht en vrijheden van derden.

f. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Gebruiker heeft te alle tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip van automatisering van gegevens door Roots-to-Bridges Recovery. In overeenstemming met artikel 21 van de Verordening, Roots-to-Bridges Recovery zal geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de Gebruiker te alle tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie.

Wanneer de betrokkenen bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op prospectie worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.

G. Klachtrecht

De Gebruiker heeft het recht en klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door Roots-to-Bridges Recovery aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgisch grondgebied.

De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

Waar we de Gebruiker zijn gegevens naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Contactinformatie van de Gebruiker

De contactgegevens van de Gebruiker worden doorgestuurd naar de coach die de Gebruiker zal begeleiden of meer informatie wilt geven of contact wil opnemen met de Gebruiker in functie van de vraag van de Gebruiker en begeleiding.

Aanvullende informatie

Alle informatie van en aan de Gebruiker worden doorgestuurd naar de coach, trainer, verkoper die vraag, begeleiding, gesprekken met Gebruiker voor zijn rekening neemt.

Hoe we de gegevens beschermen

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Van welke derde partijen we gegevens ontvangen

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met gebruikersgegevens